Vandmålere

Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.

Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.
 

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel.

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren. 


Aflæsning af Vandmålere
Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt. - Men det er en god ide
at gøre det oftere for at undgå vandspild ved eventuelle lækager !
Vandværket retter henvendelse til de enkelte husstande, når vandmålere skal årsaflæses.
- Normalt sker det i midten af oktober !