Generalforsamling 2024 - Dagsorden

21. februar 2024

Generalforsamling i Løsning Vandværk


Mandag den 18. marts kl. 19.00 på Løsning Kro

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

4. Budget forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag
    Bestyrelsen foreslår, at årsregnskabet fra og med regnskabsåret 2024 underkastes udvidet gennemgang stedet for "revision".
    Forslaget uddybes på generalforsamlingen.

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen

    På valg til bestyrelsen er

    1. Peter Hüttel
    2. Claus Ikjær Husballe
        Begge er villige til at modtage genvalg

   På valg til suppleant er

   1. Jes Blaabjerg Meisner
       Er villig til at modtage genvalg som suppleant.

7. Valg af revisor
    Bestyrelsen foreslår genvalg af
    Beierholm, statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Horsens

8. Eventuelt

 

//